Privacy Verklaring

1. Inleiding

Stichting Nationale Boomfeestdag (hierna: “Boomfeestdag”) verwerkt verschillende soorten gegevens van u. Deze privacyverklaring en het daarin beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens indien u een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u herleiden (hierna tevens “persoonsgegevens”).

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de volgende onderwerpen:

 1. Inleiding
 2. Contact        
 3. Verkrijgen van persoonsgegevens        
 4. Doeleinden en grondslagen verwerking          
 5. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn  
 6. Weergave en verwijderen persoonsgegevens van kinderen         
 7. Cookies         
 8. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens         
 9. Doorgifte van persoonsgegevens         
 10. Uw rechten  
 11. Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid 

2. Contact

Boomfeestdag is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 41183223. Boomfeestdag is gevestigd aan Hart van Brabantlaan 16 te [5038 JL] Tilburg.
 
Als u contact met Boomfeestdag wenst op te nemen over deze privacyverklaring en het privacybeleid, dan kunt zich richten tot Boomfeestdag via de onderstaande contactgegevens:
Postadres:                 Hart van Brabantlaan 16 [5038 JL] Tilburg
E-mailadres:              info@boomfeestdag.nl
Telefoonnummer:      013-7074850
Website:                    www.boomfeestdag.nl
 
Indien u contact opneemt omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid van Boomfeestdag en Boomfeestdag niet of niet volledig kan vaststellen wie u bent, dan kan zij vragen om stukken aan te leveren waaruit dit voor haar afdoende blijkt.
 
Indien u contact met Boomfeestdag hebt opgenomen met een verzoek, dan zal u zo spoedig mogelijk een bevestiging van de ontvangst van uw verzoek ontvangen, waarna u wordt geïnformeerd of en op welke wijze aan uw verzoek gehoor gegeven kan worden.

3. Verkrijgen van persoonsgegevens

Bezoek website
Indien u de website bezoekt dan legt  Boomfeestdag bepaalde persoonsgegevens vast op servers. Dit wordt gedaan doormiddel van cookies. In paragraaf 7 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Boomfeestdag.
 
Contact
Indien u contact met Boomfeestdag opneemt via e-mail, telefoon, een contactformulier op de website, post of een andere communicatievorm, dan slaat Boomfeestdag de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, het gewenste aanhef, Indien u een organisatie vertegenwoordigd verstrekt u tevens: naam organisatie, BTW-nummer en KvK-nummer.
 
Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief
Indien u zich aanmeldt voor een mailinglijst of nieuwsbrief van Boomfeestdag, dan verstrekt u uw e-mailadres en wordt u toegevoegd aan de lijst van personen die e-mailberichten ontvangen van commerciële of promotionele aard. Deze berichten zijn mogelijk aangepast op uw voorkeuren en bevatten dan informatie over diensten uit het aanbod van Boomfeestdag waar u mogelijk geïnteresseerd in bent.
 
Uw e-mailadres wordt ook toegevoegd aan deze lijst indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u diensten van Boomfeestdag heeft afgenomen, wordt uw e-mailadres automatisch aan deze lijst toegevoegd.
 
Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat u gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, dan kunt u dit bij Boomfeestdag aangeven. Dat kan door gebruik te maken van de ‘unsubscribe button’ in nieuwsbrieven en e-mails, contact op te nemen met Boomfeestdag via de bovenstaande contactgegevens (paragraaf 2 van deze Privacyverklaring) of via uw instellingen op de website.
 
Afnemen van diensten en/of producten
Indien u diensten en/of producten gaat afnemen van Boomfeestdag vult u persoonsgegevens in op de website en de webshop van Boomfeestdag. Daarbij verstrekt u in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en (factuur)adres. Indien u een organisatie vertegenwoordigdt verstrekt u tevens: naam van de organisatie, BTW-nummer en KvK-nummer.
 
Daarnaast worden bij het plaatsen van een bestelling ook de volgende gegevens verzameld: akkoord algemene voorwaarden Boomfeestdag, kenmerk, opmerking, moment afname dienst, gekozen dienst, (totaal)bedrag, bankgegevens en betaalmethode. Optioneel worden een e-mailadres en telefoonnummers verzameld.
 
Indien u klant of contactpersoon van een commerciële relatie bent van Boomfeestdag wordt u automatische toegevoegd aan de hiervoor genoemde lijst van personen die e-mailberichten en andere digitale berichten ontvangen van commerciële of promotionele aard.
 
Boomfeestdag zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Boomfeestdag verwerkt moeten worden:
- op grond van een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
- omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.
 
In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. U wordt onder meer geïnformeerd doordat u niet door kunt gaan naar een volgende stap, zonder dat u bepaalde gegevens heeft ingevuld in de daarvoor aangewezen tekstvlakken.
 
Kinderen
Boomfeestdag biedt producten en diensten aan die op een symbolische wijze worden gekoppeld aan kinderen. Indien u deze producten en/of diensten afneemt, dan vertrekt u mogelijk persoonsgegevens (naam en geboortedatum) van uw kinderen aan Boomfeestdag. U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Wel is het verstrekken van deze gegevens noodzakelijk indien u wenst dat een certificaat wordt opgemaakt en de vermelding de naam en geboortedatum en/of sterftedatum van een kind waaraan een boom en/of gedenkplaats is gekoppeld.
Boomfeestdag zal de persoonsgegevens van kinderen na ontvangst slechts verder verwerken, indien een persoon die het gezag over het kind draagt de overeenkomst met Boomfeestdag namens het kind is aangegaan en/of een persoon die het gezag over het kind draagt namens het kind toestemming heeft gegeven.
 
Leveranciers van producten en diensten
Om het mogelijk te maken om producten of diensten geleverd te krijgen, verwerkt Boomfeestdag in ieder geval de volgende persoonsgegevens van leveranciers: naam, betaalgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer en product/dienst. Deze persoonsgegevens verkrijgt Boomfeestdag van uzelf of haalt deze uit openbare bronnen.
 
Ontvangen van donaties en begunstigingen
Om haar bestaan en doel mogelijk te maken ontvangt Boomfeestdag als stichting donaties en begunstigingen. Daarvoor verwerkt zijn persoonsgegevens van donateurs en vertegenwoordigers van organisaties die Boomfeestdag (financieel) steunen. Om contact te leggen en te onderhouden met deze partijen verwerkt Boomfeestdag persoonsgegevens van deze partijen. De contactgegevens verkrijgt Boomfeestdag van uzelf of derde of haalt deze uit openbare bronnen. Daarnaast verwerkt Boomfeestdag dat in ieder geval de volgende persoonsgegevens: naam, betaalgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer.
 
Foto’s tijdens vieringen
Boomfeestdag maakt bij alle door haar georganiseerde evenementen en vieringen foto’s. Indien u aanwezig bent op een van de vieringen, dan kunnen er foto’s gemaakt worden waarop u wordt vastgelegd.

4. Doeleinden en grondslagen verwerking

Boomfeestdag gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op grond van de genoemde grondslagen:
 
DOELEINDEN:
GRONDSLAGEN:
Klantencontact en –ondersteuning:
om contact met u te kunnen leggen en het contact te onderhouden tijdens de dienstverlening, onder meer om uw vragen te beantwoorden, u te kunnen identificeren en op maat van dienst te kunnen zijn.
- De door u verkregen toestemming;
- De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag.
 
Uitvoeren overeenkomst en ondersteuning:
bij het uitvoeren van overeenkomsten en verwerken van bestellingen voor onze producten en diensten, het verwerken van betalingen, factureren en het verzorgen van leveringen.
- De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag;
 
Lokaliseren en bekend maken locatie specifieke boom en/of gedenkplaats:
op de website en op locatie inzichtelijk te maken waar uw specifieke boom is geplant en/of waar uw gedenkplaats is gelegen.
 
- De door u verkregen toestemming;
- De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag;
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag;
 
 
Analyseren van koopgedrag en gedrag afname diensten:
om marktonderzoek uit te voeren, trends te ontdekken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de (algemene) commerciële strategie en de technische functionaliteit te verbeteren.
 
 
- De door u verkregen toestemming;
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag;
 
Dienstondersteuning en –verbetering:
- De door u verkregen toestemming;
- De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag;
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag;
 
Monitoren van het gebruik van de website van Boomfeestdag:
om marktonderzoek uit te voeren, trends te ontdekken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, de (algemene) commerciële strategie en de technische functionaliteit te verbeteren en te controleren of u zich aan de toepasselijke voorwaarden houdt.
 
- De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag;
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag;
 
Voldoen aan wettelijke verplichtingen:
Boomfeestdag is bijvoorbeeld in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan de belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna tevens: “AP”) en andere van overheidsinstanties.
 
- Het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten uitvoeren van accountantscontroles;
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag of een derde;
 
Administratieve communicatie:
bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van vragen en verzoeken en het versturen van notificaties bij service en onderhoud.
 
- De door u verkregen toestemming;
- De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag;
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag;
 
Reclame/nieuwsbrieven:
om u informatie te geven over andere diensten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Indien u geen bestaande klant, contactpersoon, deelnemer of donateur bent van Boomfeestdag wordt dit slechts gedaan indien u hier toestemming voor heeft gegeven, al dan niet door aanmelding voor de mailinglijst of nieuwsbrief;
 
- De door u verkregen toestemming;
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag;
Informeren over wijzigingen:
om u te informeren over wijzigingen in onze prestaties.
 
- De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag;
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag;
 
 
Publiceren van foto’s voor promotiedoeleinden vieringen:
om in lijn met de statuten van de Stichting ‘Stichting Nationale Boomfeestdag’ vieringen – waaronder de Nationale Boomfeestdag – te promoten en daarmee de houding van die mensen, en in het bijzonder kinderen, hebben ten opzichte van de hun omringende natuur, positief te beïnvloeden.
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag;
 
Leveren bewijs:
het kunnen bewijzen dat Boomfeestdag aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen voldoet en heeft voldaan.
- Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Boomfeestdag;
 

5. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

Boomfeestdag kan, al dan niet op uw verzoek, uw persoonsgegevens verwijderen. Boomfeestdag zal dan nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving.
 
Boomfeestdag bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten.
 
Indien u of de organisatie die u vertegenwoordigdt klant of leverancier van Boomfeestdag is, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang de relatie tussen u of uw organisatie en Boomfeestdag bestaat. Voor zover op Boomfeestdag geen wettelijke verplichting rust om persoonsgegevens te bewaren en Boomfeestdag geen gerechtvaardigd belang heeft bij het bewaren van persoonsgegevens, worden uw persoonsgegevens door Boomfeestdag verwijderd, nadat de relatie tussen u of uw organisatie en Boomfeestdag twee jaar inactief is geweest.

6. Weergave en verwijderen persoonsgegevens van kinderen

Boomfeestdag biedt meerdere producten en diensten aan waarbij namen, geboortedata en sterftedata van kinderen op verzoek van de personen met het gezag over de kinderen worden verwerkt, onder meer op de website en op gedenkplaten, -pilaren, -plaquettes, -stenen en andere materialen die worden geplaatst op de locaties van bossen en percelen waar bomen zijn geplant.
 
Een persoon met gezag kan op een later moment van gedachten veranderen en Boomfeestdag verzoeken om de naam van het kind niet langer op de website of op een gedenkplaat, -pilaar, -plaquette, -steen weer te geven. Tevens kan het kind hier op latere leeftijd bezwaar tegen hebben. Een ongedaan making zal echter niet altijd kunnen plaatsvinden. De website van Boomfeestdag wordt slechts periodiek geüpdatet waarbij eventuele verzoeken van personen zullen worden meegenomen. Omdat de naam en/of geboortedatum van een kind blijvend in een gedenkplaat, -pilaar, -plaquette, -steen worden gegrafeerd of gedrukt (samen met tientalle andere namen) en dit niet ongedaan kan worden gemaakt, is het niet mogelijk om deze verwerking van persoonsgegevens te staken, tenzij er hoge kosten worden gemaakt. Een verzoek daartoe zal derhalve slechts worden gehonoreerd, indien de betreffende persoon de daarmee gemoeide kosten (op voorhand) voldoet.

7. Cookies

Boomfeestdag gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 
Functionele cookies
Boomfeestdag gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseerd wordt. Daarnaast geven functionele cookies bezoekers meer gebruiksgemak. Denk hierbij aan: onthouden van informatie die je invult in de formulieren, zodat je ze maar een keer hoeft in te vullen, het onthouden van jouw inloggegevens of persoonlijke voorkeuren of het onthouden van jouw webbrowser, zodat de site optimaal getoond wordt op jouw computer.
 
Google Analytics
Boomfeestdag plaatst ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, dit zijn analytische cookies. Dit gebeurt doormiddel van de dienst Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Boomfeestdag gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij zien welke pagina’s van onze site veel of lang bezocht worden en welke niet. Deze informatie is belangrijk voor ons, om te zorgen dat wij inhoud blijven bieden die relevant is voor onze bezoekers. Om dit statistiekprogramma te kunnen gebruiken zijn cookies nodig. Het statistiekprogramma slaat geen persoonlijke informatie op zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer of bankgegevens. Wel wordt het unieke IP-adres van uw computer/netwerk door Google Analytics gebruikt voor statistische doeleinden. Deze kan door ons niet individueel bekeken worden. Wij kunnen dus niet zien wat jij persoonlijk doet op onze site. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Boomfeestdag heeft hier geen invloed op. Boomfeestdag staat Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google, tenzij u aan Boomfeestdag toestemming heeft gegeven.
 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit werkt door het afkorten van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers, mogelijk in de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de Verenigde Staten afgekort. De verzamelde gegevens worden twee jaar bewaard.
 
Social media en hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar websites van derden, waaronder social media zoals Facebook, Twitter, Linkedin of Instagram. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Boomfeestdag heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Ook is Boomfeestdag niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. Boomfeestdag is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.
 
Kijk op de site van de desbetreffende derden om kennis te nemen van hun privacyverklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
 
U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw browser te wijzigen. Graag attendeert Boomfeestdag u erop, dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
U kun ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzameld door een opt-out cookie te installeren, beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Hiermee voorkomt u dat uw gegevens worden verzameld wanneer u in de toekomst de website bezoekt. Wees ervan bewust dat u opnieuw voorstaande link moet gebruiken indien u alle cookies via de instellingen van uw browser verwijderd.
 
Via de volgende links vindt u informatie afkomstig van Google over de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google:

8. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens

Boomfeestdag heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Doorgifte van persoonsgegevens

Samenwerkende partijen (verwerkingsverantwoordelijke)
Boomfeestdag kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met partijen met wie zij samenwerkt en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop en gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van partijen met wie Boomfeestdag samenwerkt). Dit zijn onder meer gemeenten, Staatsbosbeheer en (andere) eigenaren van bos, percelen, grond en land waar bomen worden gepland, indien dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze partijen kwalificeren zelf als verwerkingsverantwoordelijken.
 
Andere externe dienstverleners (verwerkers)
Boomfeestdag schakelt ook andere externe dienstverleners in ten behoeve van de bedrijfsvoering. Boomfeestdag deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Met alle externe dienstverleners die kwalificeren als verwerker sluit Boomfeestdag overeenkomsten waarin Boomfeestdag afspreekt wat zij met de gegevens mogen doen.
 
Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
- het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van de website, webwinkel en applicaties.
- het leveren van accounting werkzaamheden.
- het leveren van bezorgdiensten.
- het leveren van financiële diensten zoals betaaldiensten.
- het leveren van handwerkzaamheden, zoals het graferen van namen en geboortedata in (gedenk)platen, -pilaren en –stenen.
 
Overig
In speciale gevallen kan Boomfeestdag, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van overheidsautoriteiten, gerechtelijke bevelen, overheidshandelingen om strafrechtelijk handelen op te sporen of te voorkomen.
 
Indien Boomfeestdag (een deel van) haar activiteiten aan een derde overdraagt, kan een dergelijke overdracht (uw) persoonsgegevens omvatten. In dat geval zullen deze persoonsgegevens worden doorgegeven aan de kopende partij.
 
Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen of combineren van uw persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, dan kunt u dit melden via de contactgegevens weergegeven in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

10. Uw rechten

U hebt het recht Boomfeestdag te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of wissing van uw persoonsgegevens. Dien uw verzoek in via info@boomfeestdag.nl.  Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Boomfeestdag zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.
 
U hebt te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking heeft geen terugwerkende kracht en tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.
 
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Boomfeestdag het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te verwerken of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen uw verzoek verzetten. Indien uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep van Boomfeestdag zijn gedeeld, zal uw verzoek met deze partijen worden gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.
 
De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag kan betrekking op het vermelden van namen en geboortedatums op bijvoorbeeld gedenkpilaren, -stenen en andere materialen. Deze vermelding wordt op een duurzame manier aangebracht, bijvoorbeeld gravering of permanente bedrukking. Naast de door u verstrekte gegevens worden ook gegevens van andere personen vermeld, waardoor de vermelding niet simpel en zonder hoge kosten ongedaan gemaakt kan worden. De verwerking (vermelding) is daardoor automatisch van zeer lange duur. Hoewel wij reeds op basis van de overeenkomst met u (en het kind) hiertoe gerechtigd zijn, vragen wij u ten overvloede uw toestemming (mede namens het kind). Indien u of uw kind toch wenst dat de persoonsgegevens wordt weggehaald, zullen de kosten die daarmee gemoeid zijn, voor uw of uw kinds rekening komen. In paragraaf 6 van deze privacyverklaring is dit nader toegelicht.
 
Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen. Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Boomfeestdag. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijzigingen van de privacyverklaring en het privacybeleid

 

Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en het privacybeleid aan te passen.
 
De meest recente privacyverklaring vindt u op de website: www.boomfeestdag.nl. Boomfeestdag adviseert u regelmatig op de website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd in de privacyverklaring en het privacybeleid.
 
Indien Boomfeestdag wezenlijke wijzigingen aanbrengt in de privacyverklaring en het privacybeleid, zal zij u berichten via bijvoorbeeld via e-mail of nieuwsbrief, waarbij – indien verplicht en noodzakelijk – uw toestemming wordt gevraagd.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: