Privacy Verklaring

Stichting Nationale Boomfeestdag, hierna te noemen Boomfeestdag, verwerkt de door u aan Boomfeestdag verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Boomfeestdag verwerkt ten behoeve van:

 1. het aangaan van een sponsorschap, donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen;
 2. het uitvoeren van webwinkel activiteiten via de Boomfeestdag website;
 3. het uitvoeren van marketingactiviteiten (nieuwsbrief), onder andere met onze partners en contacten;
 4. u te informeren over en te benaderen voor activiteiten van de Boomfeestdag;
 5. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

Boomfeestdag informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een overeenkomst of het aanvaarden van een productbetaling voor de webwinkel, sponsoring, donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking. In de Algemene Voorwaarden kunt u ook inzien welke voorwaarden gelden per type overeenkomst.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Boomfeestdag zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers (inclusief externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van je persoonsgegevens

Boomfeestdag maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • De betalingen worden verwerkt via het Ingenico e-Commerce Solutions betaalplatform.
 • Administratie van persoonsgegevens worden gedaan in het CMS kunstmaan van Laméco development & online marketing.
 • De bestellingen via de Boomfeestdag webwinkel, met daarin de persoonsgegevens voor het afwikkelen van de bestellingen, worden doorgestuurd naar TLogistics B.V.
 • De sponsor- of donateursadministratie worden gedaan via de facturen die worden verstuurd en hierdoor is het ook inzichtelijk in de jaarrekening van de Boomfeestdag
 • Doorlopende incasso’s worden gedaan via de Doorbetalers SEPA-tool.
 • Voor controle op de financiële administratie werkt Boomfeestdag samen met accountants- en (belasting)advieskantoor Zwanenberg Advies.
 • Voor communicatie en marketingactiviteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende leveranciers.

Met alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken, sluit Boomfeestdag een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-bepalingen. Uitsluitend indien Boomfeestdag hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Transparantie

Met transparantie wordt bedoeld dat u toegang hebt tot informatie over welke type gegevens voor welke doeleinden worden opgeslagen. Hieronder vindt u een overzicht hiervan:

 • NAW gegevens, mailadres, telefoonnummer en gegevens van de deelnemende scholen wanneer u via het aanmeldformulier een Boomfeestdag-Viering aanmeldt. Deze gegevens worden gebruikt om op de overzichtskaart op de website van de Boomfeestdag te tonen en u als aanmelder plus de deelnemende scholen een nieuwsbrief te sturen (zie ook lid 3.2 van de Algemene Voorwaarden);
 • NAW gegevens, mailadres en telefoonnummer en bankgegevens wanneer u via de Boomfeestdagwebshop een bestelling plaatst. Deze gegevens worden alleen gebruikt en opgeslagen voor het afhandelen van de bestellingen. Twee uitzonderingen zijn hier te maken, namelijk:
  • Bij bestelling van een QR-code herinneringspaal wordt uw naam ook gebruikt wordt voor het plaatsen van de tekst op de digitale tijdlijn van de bomen (zie ook lid. 3.4 van de Algemene Voorwaarden);
  • Bij bestelling van een Geboorteboom of adoptie van een KinderGedenkplek met Levensboom. De gegevens van het kind(je) worden ook op een plaquette en of digitale kaart weergeven (zie ook lid 3.6 en 3.7 van de Algemene Voorwaarden).
 • NAW gegevens, mailadres, telefoonnummer en bankgegevens wanneer u de Boomfeestdag financieel ondersteunt als zijnde sponsor, donateur of een nalatenschap. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van de betaling en het eventueel contactleggen met u als betrokkene.

Uw recht als betrokkene

U kan te allen tijde door Boomfeestdag laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op je verzoek corrigeren. Wij zullen u vragen u te legitimeren. Dien uw verzoek in via info@boomfeestdag.nl.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. u kunt uw bezwaar kenbaar maken via info@boomfeestdag.nl. Als het specifiek om de Boomfeestdag Nieuwsbrief gaat kunt uzelf uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief. U zal geen nieuwsbrief meer ontvangen en/ of benaderd worden voor marketingdoeleinden. Als u uw sponsoring, betaling, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken via info@boomfeestdag.nl. Uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld.

Klacht

Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens onvoldoende of niet worden gerespecteerd, kunt u hierover een klacht bij ons indienen. Als wij er samen niet uitkomen, dan kan in het uiterste geval de Autoriteit Persoonsgegevens aanwijzingen geven over de verdere behandeling van uw klacht. AP klachtenafhandeling.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, om een betaling of donatie te doen worden bepaalde gegevens verzameld door Cookies. Lees hier meer over welke cookies wij gebruiken en waarom

Wijziging van privacy verklaring

De tekst van deze privacy verklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Boomfeestdag te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek deze privacy verklaring op wijzigingen na te gaan.

Contact

Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens met betrekking tot sponsoring, betaling of donatie kunt u contact opnemen met de Boomfeestdag via info@boomfeestdag.nl.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: