Algemene Voorwaarden diverse bossen Boomfeestdag

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van de diverse bossen waar we Geboortebomen en Levensbomen planten.

Geboortebos Medemblik

Bestel je een Geboorteboom in het Geboortebos Medemblik, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 • Een Geboorteboom kan alleen geplant worden voor kinderen die ingeschreven worden/staan als inwoner van Gemeente Medemblik. Het in niet mogelijk om een geboorteboom te planten voor kinderen woonachtig buiten de gemeente Medemblik.
 • Standaard wordt de voor- en achternaam en de geboortedatum van het kind op het naambordje bij de boom en de digitale kaart vermeldt. Wil je niet dat de achternaam en/of geboortedatum op de digitale kaart en/of op het bordje komt te staan dan kan je dit aangeven bij de bestelling van de Geboorteboom. Dit verzoek wordt altijd gehonoreerd
 • Met het bestellen van een Geboorteboom ga je ermee akkoord dat, indien je aanwezig bent bij de plantdag, er foto’s worden genomen en dat de gemeente en Stichting Nationale Boomfeestdag deze op de websites van de gemeente en www.boomfeestdag.nl, op de gemeentepagina in de krant, Facebook, flyer en plaatselijke kranten worden geplaatst.
 • De gemeente bepaalt de plekken waar de bomen komen te staan. Vooraf aan de plantdag worden de plantgaten door de gemeente uitgegraven. De gemeente wijst de plekken aan.
 • Het is niet toegestaan om bij de Geboorteboom een hekje of een versiering te plaatsen. Bij het planten van een Geboorteboom ontvang je een naambordje met geboortedatum die bij de boom wordt geplaatst.
 • Het uitgangspunt is dat het kindje waar een boom voor wordt geplant aanwezig is. Mochten de deelnemers niet aanwezig zijn, dan wordt de Geboorteboom geplant door de buitendienst van de gemeente Medemblik. Het mapje met certificaat wordt u daarna toegestuurd.
 • Het Geboortebos is vrij toegankelijk voor iedereen.
 • De Geboorteboom blijft eigendom van de gemeente Medemblik. Er wordt geen eigendomsrecht ontleend.
 • De gemeente Medemblik onderhoudt de boom.
 • Een Geboorteboom wordt voor 18 jaar gegarandeerd door de gemeente onderhouden. Binnen de periode van 18 jaar wordt een boom indien nodig bijvoorbeeld bij als er sprake is van een boomziekte, door de gemeente vervangen. Ook na deze periode blijft de boom gewoon staan en onderhoudt de gemeente het bos.

Nationaal KinderBomenBos - Geboorteboom/ Geboortebos Park Zwanenburg/ Geboortebos Waalbos/ Geboortebos Wijboschbroek

Bestel je een Geboorteboom in het Nationaal KinderBomenBos, Geboortebos Park Zwanenburg, Geboortebos Waalbos of Geboortebos Wijboschbroek, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

De sfeer en de doelgroep

 • Geboortebomen van Stichting Nationale Boomfeestdag zijn primair bedoeld voor (groot-) ouders die een boom willen geven aan een baby of kindje 0 t/m 12 jaar). Echter, de verkoop is niet tot deze doelgroep beperkt: iedereen mag een boom kopen voor een ander. Weet wel dat de plantdag die we organiseren in het teken staat van baby’s en jonge kinderen.

 

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de boom en de plantdag wordt door stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop. De prijs is inclusief BTW.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een boom van enkele jaren oud, een aantal kleine boompjes of struiken, een certificaat, een uitnodiging voor een gezellig plantmoment en koffie/thee/ /ranja en een versnapering. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht. Het is goed te weten dat de boom net als het kindje voor wie het bedoeld is, nog jong is. Ook heeft de boom op het moment van planten weinig of geen blaadjes, omdat het in winterrust verkeert. Ook al ziet het er klein en kwetsbaar uit, in de lente krijgt de boom blaadjes en wordt een groeispurt ingezet. 
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling indien je achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer je niet aanwezig bent bij de plantdag. De boom dat voor jou was gereserveerd, wordt dan door de organisatie geplant.
 • Naast het kind waarvoor de Geboorteboom wordt geplant mogen er op de plantdag maximaal 6 volwassenen en diverse kinderen aanwezig zijn.

 

De plantdag

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. Stichting Nationale Boomfeestdag maakt de datum van deze dag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. Je wordt per e-mail voor de eerstvolgende plantdag na je aankoop, uiterlijk twee weken voor de plantdag, uitgenodigd. Het is niet mogelijk jouw boom op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de door jou gekochte boom een jaar later te planten.
 • Indien er in het jaar waarin jij jouw boom hebt gekocht niet voldoende bomen zijn verkocht, staat het stichting Nationale Boomfeestdag vrij te besluiten in dat jaar geen plantdag te organiseren en de verkochte bomen op een later moment te planten. Je zult daarvan dan op de hoogte worden gesteld. Indien je in dat geval niet op de nieuwe datum kunt of wilt wachten, zul je in staat worden gesteld het aankoopbedrag terug te vragen.
 • Voorafgaand aan het planten krijg je uitleg over de do’s en don’t’s. Als je toch ondersteuning tijdens het planten wens,  zijn er voldoende deskundigen in de buurt om je daarmee op weg te helpen. Tijdens het plantmoment is voor iedereen een schep en zo nodig ander plantgereedschap beschikbaar, je hoeft dus niet je eigen schep mee te brengen.
 • Aan elke koper wordt één wat grotere boom (maat veer) en 5 kleinere boompjes of struiken beschikbaar gesteld, tenzij anders vermeld.
 • De boswachter van de organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt de boswachter op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten, tenzij anders vermeld. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • De boom dat je hebt geplant, wordt onderdeel van een bos, waarin zo veel mogelijk planten en dieren hun thuis zullen vinden. Om hen welkom te heten in hun nieuwe natuurgebied, is het belangrijk dat er geen spullen aanwezig zijn die door mensen zijn achtergelaten. Bij je boom mag je dus geen knuffelberen, vlaggetjes, paaltjes met namen of andere toevoegingen achterlaten.

 

Na de plantdag

 • De boom die je hebt geplant, wordt eigendom van de organisatie die de grond in eigendom heeft waarop je boom is geplant. Aan een aangeplante Geboorteboom kan dus geen eigendomsrecht worden ontleend.
 • De boswachter verzorgt de bomen in de eerste drie jaren. Daarna neemt de natuur het over. Dat betekent dat sommige bomen snel zullen groeien en andere bomen langzaam. Na een tijdje zijn de bomen niet meer afzonderlijk herkenbaar. Het bos wel, dat blijft nog vele jaren op die plek aanwezig. Je mag het (binnen de toegangsregels die gelden) zo vaak bezoeken als je wilt. Voor jou en je kindje is het super leuk te zien dat de boom groeit en verandert, net als jouw kind (en net als jij). 
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop de boom is geplant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Op een centrale plaats in het bos wordt een bord met een QR-code geplaatst. Via de website die is gekoppeld aan deze code wordt zichtbaar gemaakt voor welke kinderen in dat bos bomen zijn geplant. Indien je niet wilt dat de achternaam en/of geboortedatum van jouw kind op de digitale kaart komt te staan dan, dien je dat aan te geven bij de bestelling van de Geboorteboom.
 • Met het bestellen van een Geboorteboom ga je ermee akkoord dat, indien je aanwezig bent bij de plantdag, er foto’s of andere beeld- en geluidopnamen worden genomen Stichting Nationale Boomfeestdag, de grondeigenaar en andere betrokkenen deze voor bij het doel passende wijze op de websites en in de (social) media worden geplaatst. Indien je niet herkenbaar in beeld wilt komen, dien je dat tijdens de ontvangst van de plantdag aan te geven. We zullen je dan vragen een speciaal hesje te dragen om voor de fotografen herkenbaar te zijn.
 • Het Geboortebos of Nationaal KinderBomenBos is vrij toegankelijk voor iedereen.
 • Er geldt in verband met de logistiek een maximum aantal van 4 bomen per bestelling. Wilt u meer bomen planten, neem dan even contact op voor een maatwerkoplossing.

Nationaal KinderBomenBos - Levensboom

Adopteer je KinderGedenkplek met Levensboom, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van de Levensboom:

 • Alleen de door of namens de organisatie* geselecteerde boomsoort (Italiaanse populier) mag worden geplant als Levensboom tijdens de daarvoor georganiseerde dag in het najaar. Dit in de daarvoor bestemde en aangewezen bomenkamer.
 • Bij de Levensbomen mogen uitsluitend bloemen (zonder cellofaan) gelegd worden. Andere uitingsvormen bij de bomen zijn niet toegestaan en zullen in opdracht van de organisatie worden verwijderd. Denk hierbij bijv. aan foto’s, stenen, kaarsjes, brieven, knuffeldieren, planten, persoonlijke aandenken en dergelijke. Dit in verband met de beleving van het bos.
 • De organisatie zal onderhoud plegen aan het Nationaal KinderBomenBos, ervan uitgaande dat het natuurlijke- en boskarakter zoveel mogelijk behouden blijft.
 • Aan een aangeplante Levensboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
 • De organisatie verplicht zich tot maximaal 3 jaar na aanplant tot herplant van de Levensbomen, die eventueel gestorven zijn of door vernieling zodanig beschadigd, dat van normale groei of herstel geen sprake is of kan zijn. Na deze periode kunnen gestorven bomen op eigen kosten (tegen kostprijs) vervangen worden, uitgaande van de herplant van dezelfde boomsoort op een door de organisatie nader te bepalen dag.
 • Indien u niet persoonlijk bij de jaarlijkse plantdag aanwezig kunt/wilt zijn, wordt uw Levensboom door de organisatie geplant.
 • Op aanvraag van diegene die een Levensboom plant, is het mogelijk om de as van het overleden kind in het plantgat van de te planten Levensboom te strooien. Het zal niet worden toegestaan om de as op een andere wijze of in andere delen van het bos te verstrooien.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het Nationaal KinderBomenBos.

 

*onder de organisatie van het Nationaal KinderBomenBos wordt verstaan de initiatiefnemer van het bos, zijnde Stichting Nationale Boomfeestdag en grondeigenaar/beheerder, zijnde Staatsbosbeheer.

Geboortebomen Pauwels

Bestel je een Geboorteboom Pauwels, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 • Een Geboorteboom kan alleen geplant worden voor kinderen die ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand en niet ouder zijn dan 5 jaar. Het in niet mogelijk om een Geboorteboom te planten voor kinderen woonachtig buiten de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand.
 • Graag plaatsen wij de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind op de digitale kaart van de Geboortebomen. U moet hier toestemming voor geven. Wilt u niet dat de achternaam en/of geboortedatum in de digitale kaart komt te staan dan kunt u dit ook aangeven.
 • Met het bestellen van een Geboorteboom gaat u ermee akkoord dat, indien u aanwezig bent bij de plantdag, er foto’s worden genomen en dat de gemeente Tilburg en Stichting Nationale Boomfeestdag deze op de websites van de gemeente Tilburg en www.boomfeestdag.nl, op de gemeentepagina in de krant, facebook, flyer en plaatselijke kranten worden geplaatst.
 • De gemeente bepaalt de plekken waar de bomen komen te staan. Vooraf aan de plantdag worden de plantgaten door de gemeente uitgegraven. De gemeente wijst de plekken aan.
 • Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom een hekje of een versiering te plaatsen. De Geboorteboom mag niet dienen als een herdenkingsboom.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is. Mochten de deelnemers niet aanwezig zijn, dan wordt de Geboorteboom geplant door de gemeente Tilburg.
 • Naast het kind waarvoor de Geboorteboom wordt geplant mogen er op de plantdag maximaal 4 personen aanwezig zijn.
 • De Geboortebomen zijn jaarrond vrij toegankelijk voor iedereen.
 • De Geboorteboom blijft eigendom van de gemeente Tilburg. Er wordt geen eigendomsrecht ontleend.
 • De gemeente Tilburg bepaalt het soort boom dat geplaatst wordt.
 • De gemeente onderhoudt de Geboortebomen. Mocht de Geboorteboom binnen een periode van 3 jaar dood gaan, dan wordt de boom kosteloos vervangen door de gemeente. Indien u er prijs op stelt dat er na 3 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de gemeente kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening.
 • De gemeente Tilburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen.
 • De gemeente behoud zich het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: