Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘Boomfeestdag’: Stichting Nationale Boomfeestdag, statutair gevestigd te Tilburg en kantoor houdende aan het adres Hart van Brabantlaan 16 te [5038 JL] Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 41183223.

 2. ‘algemene voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden van Boomfeestdag.

 3. ‘afnemer’: de contractspartij van Boomfeestdag. Deze partij kan koper van zaken en/of kan opdrachtgever van Boomfeestdag zijn.

 4. ‘consument’: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij het kopen van goederen en/of afnemen van diensten.

 5. ‘schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per e-mail of via contactformulieren op de website en webwinkel.

 6. ‘webwinkel’: de webwinkel van Boomfeestdag.

 7. ‘website’: de website van Boomfeestdag.

 8. ‘aanbod’: de door afnemer aan Boomfeestdag gegeven opdracht en/of de door afnemer bij Boomfeestdag gemaakte bestelling of reservering.

 9. wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koop/afname van zaken’ of een vervoeging daarvan of variant daarop dan wordt daarmee bedoeld zowel de koop/levering van zaken als de afname/levering van diensten of een combinatie van beide.

 

2. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Boomfeestdag gelieerde (rechts)personen, de (middellijk) bestuurders, aandeelhouders en vennoten van Boomfeestdag alsmede ten behoeve van alle voor Boomfeestdag werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden en eigenaren en beheerders van bij de diensten van Boomfeestdag betrokken bossen en percelen. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Boomfeestdag.

 

3. Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Boomfeestdag en afnemer, waaronder op overeenkomsten waarbij zaken aan afnemer verkocht worden of zaken in zijn opdracht onderhouden worden en het leveren van daarmee samenhangende diensten aan afnemer.

 

4. Totstandkoming overeenkomst via webwinkel

Tussen Boomfeestdag en afnemer komt een overeenkomst tot stand met betrekking tot een aanbod van Boomfeestdag in de webwinkel, op het moment dat afnemer het aanbod van Boomfeestdag aanvaart via de webwinkel en voldoet aan de in de webwinkel en algemene voorwaarden gestelde voorwaarden, waaronder het volledig en correct invullen van het bestelformulier.

 

5. Totstandkoming overeenkomst buiten webwinkel

5.1 Ieder aanbod (al dan niet in de vorm van een offerte) van Boomfeestdag buiten de webwinkel is een herroepbaar aanbod om in onderhandeling te treden en is vrijblijvend, behoudens gevallen waarin expliciet anders is bepaald door Boomfeestdag. Een aanvaarding van afnemer buiten de webwinkel van Boomfeestdag kwalificeert altijd als een aanbod.

5.2 Buiten de webwinkel van Boomfeestdag komt tussen Boomfeestdag en afnemer een overeenkomst tot stand, op het moment dat Boomfeestdag dit aan afnemer schriftelijk heeft bevestigd, dan wel op het moment dat Boomfeestdag een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

 

6. (Algemene) voorwaarden bos(sen)/grond

Op elke rechtsverhouding tussen Boomfeestdag en afnemer, waaronder op overeenkomsten waarbij zaken aan afnemer verkocht worden of zaken in zijn opdracht onderhouden worden en het leveren van daarmee samenhangende diensten aan afnemer, zijn mede van toepassing de (algemene) voorwaarden van het (de) bij (de uitvoering van de) overeenkomsten betrokken bos(sen)/grond.

 

7. Prijzen

7.1 Alle prijzen van Boomfeestdag zijn, tenzij anders vermeld, inclusief B.T.W., indien van toepassing. Transport-, service- en onderhoudskosten en andere kosten worden separaat genoemd indien van toepassing.

7.2 Indien Boomfeestdag en afnemer een bepaalde prijs overeenkomen, is Boomfeestdag niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Bij een prijsverhoging door Boomfeestdag heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regeling of bepaling.

 

8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Alle opdrachten van afnemer worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Boomfeestdag. Boomfeestdag bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Boomfeestdag op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van afnemer, mits dit naar het oordeel van Boomfeestdag bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

8.2 Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boomfeestdag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Boomfeestdag worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boomfeestdag zijn verstrekt, heeft Boomfeestdag het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan afnemer in rekening te brengen.

8.3 Afnemer is bij het afnemen van diensten ter zake bomen en (kinder)(gedenk)plekken verplicht om naar waarheid te verklaren of hij/zij ouder/voogd is van kinderen wiens naam in opdracht van Afnemer worden vermeld op/bij (kinder)(gedenk)plekken/-stenen. Indien afnemer een ouder/voogd is van kinderen wiens naam in opdracht van Afnemer worden vermeld op/bij (kinder)(gedenk)plekken/-stenen, dan wordt afnemer geacht de overeenkomst tevens aan te gaan namens het kind.

8.4 Boomfeestdag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Boomfeestdag is uitgegaan van door afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

 

9. Levering en contractduur

9.1 Levering van diensten en gekochte zaken vindt plaats nadat afnemer aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij ander overeengekomen.

9.2 Levering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling op een door Boomfeestdag aangewezen locatie, tenzij expliciet anders overeengekomen. Afgeleverde zaken dienen aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.3 Transport door Boomfeestdag van gekochte zaken naar afnemer vindt plaats voor risico van Boomfeestdag. Op het moment van aflevering bij afnemer op locatie vindt de juridische levering plaats.

9.4 Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Boomfeestdag of een derde, op kosten en voor risico van afnemer.

9.5 De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door Boomfeestdag bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Boomfeestdag gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige levering, aflevering of uitvoering dient afnemer Boomfeestdag altijd schriftelijk in gebreke te stellen. Bij het ontbreken van een afwijkende vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringstermijn, dan gaat Boomfeestdag uit van een levertijd en uitvoeringstermijn van 30 dagen.

9.6 Het is Boomfeestdag toegestaan verkochte zaken in gedeelten (af) te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden (af)geleverd, is Boomfeestdag bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

10. Wijzigingen in de te leveren zaken

Boomfeestdag is bevoegd zaken en/of diensten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken en/of diensten, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak en/ dienst die een verbetering betekenen.

 

11. Wijziging en overname van de overeenkomst

11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

11.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering aan de zijde van Boomfeestdag daardoor worden beïnvloed. Boomfeestdag zal afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

11.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Boomfeestdag afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Boomfeestdag daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

11.4 Boomfeestdag is gerechtigd haar rechtsverhouding met afnemer middels contract overneming over te dragen aan een derde. Afnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

12. Geen eigendom (geboorte)bomen en (kinder)(gedenk)plekken

Afnemer verkrijgt nooit de eigendom, een recht van opstal, pachtrecht of een ander goederenrechtelijk (beperkt) (eigendoms)recht met betrekking tot bomen en (kinder)(gedenk)plekken die worden ‘besteld’, ‘geadopteerd’, ‘cadeau worden gedaan’, geplant en/of ten aanzien waarvan Boomfeestdag haar diensten aanbiedt.

 

13. Inspanningsverplichting

Alle (contractuele) garanties en toezeggingen door Boomfeestdag, betrokken gemeente, Staatsbosbeheer en soort gelijke organisaties aan afnemer met betrekking tot bomen behelzen geen resultaatsverplichtingen maar slechts inspanningsverplichtingen.

 

14. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

14.1 Boomfeestdag behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan afnemer geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Boomfeestdag aan afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

14.2 Door Boomfeestdag afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door afnemer worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van afnemer.

14.3 Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Boomfeestdag gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij afnemer of derden die zaak voor afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

14.4 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Boomfeestdag geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Boomfeestdag, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij afnemer aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Boomfeestdag, behoudens tegenbewijs van afnemer.

 

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle door Boomfeestdag verstrekte stukken en gegevensdragers met daarop merkrechten en handelsnamen van Boomfeestdag vermeld, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door afnemer in het kader van hetgeen in de overeenkomst is omschreven en mogen door afnemer zonder voorafgaande toestemming van Boomfeestdag niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

15.2 Boomfeestdag behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder auteursrechten en merkrechten.

15.3 Boomfeestdag is vrij om door afnemer of derden ingezonden informatie te weigeren en niet te publiceren (op haar website), onder meer als het in strijd is met de doelstelling van Boomfeestdag of publieke normen en waarden.

15.4 Afnemer staat er jegens Boomfeestdag voor in dat de door afnemer aan Boomfeestdag verstrekte instructies, informatie, ontwerpen (waaronder teksten geluiden en beelden) en/of andere stukken de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schenden en afnemer vrijwaart Boomfeestdag voor alle aanspraken van derden ter zake.

15.5 Boomfeestdag is gerechtigd ideeën, informatie en ontwerpen (waaronder teksten geluiden en beelden) die door afnemer aan Boomfeestdag ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder dat Boomfeestdag daarvoor een vergoeding is verschuldigd aan afnemer.

15.6 Boomfeestdag is niet gehouden tot geheimhouding, tenzij expliciet anders overeenkomen.

16. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Boomfeestdag een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

17. Betaling

17.1 Afnemer is verplicht tot betaling voorafgaand aan de levering van een zaak of dienst, tenzij expliciet anders overeengekomen.

17.2 Facturen van Boomfeestdag dienen door afnemer binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

17.3 Door afnemer gedane betalingen strekken – zelfs indien afnemer bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.

17.4 Indien afnemer in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Boomfeestdag rustende betalingsverplichting dan is afnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke rente.

17.5 Boomfeestdag en alle aan Boomfeestdag gelieerde (rechts)personen zijn (ook onderling) steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van afnemer te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van afnemer. Afnemer is zonder toestemming van Boomfeestdag niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Boomfeestdag te verrekenen. Afnemer is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting jegens Boomfeestdag op te schorten. Afnemer komt jegens Boomfeestdag geen enkel opschortingsrecht toe.

 

18. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding

18.1 Alle vorderingen van Boomfeestdag op afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

- afnemer in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Boomfeestdag;

- na het sluiten van de overeenkomst aan Boomfeestdag ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- afnemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank;

- de aanvraag van de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van afnemer of een beslag ten laste van afnemer op een substantieel deel van de goederen van afnemer of op zaken die zich onder afnemer bevinden en die in eigendom aan Boomfeestdag toebehoren.

18.2 In de genoemde gevallen is Boomfeestdag bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

18.3 Indien de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van afnemer wordt aangevraagd of uitgesproken of een beslag wordt gelegd ten laste van afnemer op een substantieel deel van de goederen van afnemer of op zaken die zich onder afnemer bevinden is afnemer verplicht terstond afnemer hiervan op de hoogte te brengen.

18.4 Indien afnemer verzoekt om ongedaan making van op grond van de overeenkomst door Boomfeestdag aangebrachte aanduidingen van namen en andere (persoons)gegevens op zaken die in het openbare domein zijn geplaatst, dan komen de bijbehorende kosten voor rekening van afnemer. Indien de persoons wiens naam of andere (persoons)gegevens zelf een dergelijk verzoek indient, dan komen de bijbehorende kosten ook voor rekening van afnemer.

 

19. Herroepingsrecht consumenten

19.1 Indien afnemer een consument is heeft afnemer het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt:

 1. in geval van overeenkomsten betreffende de levering van diensten: 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst;

 2. in geval van overeenkomsten betreffende de koop/levering van zaken: 14 dagen na de dag waarop afnemer of een door afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;

 3. in geval van overeenkomsten betreffende de koop/levering van zaken waarbij afnemer in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: 14 dagen na de dag waarop afnemer of een door afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt;

 4. in geval van overeenkomsten betreffende de koop/levering van zaken waarbij afnemer de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: 14 dagen na de dag waarop afnemer of een door afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt;

 5. in geval van overeenkomsten betreffende de koop/levering van zaken waarbij er sprake is van een regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: 14 dagen na de dag waarop voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode waarop afnemer of een door afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Afnemer heeft niet het recht om de overeenkomst te herroepen zoals hiervoor omschreven indien de overeenkomst betrekking heeft op:

- een boom; of

- op zaken die volgens specificaties van afnemer vervaardigde zaken, zoals zaken die worden voorzien van een door afnemer aangeleverde naam of kenmerk.

19.2 De kosten van het terugzenden van zaken komen voor rekening van afnemer.

19.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient afnemer Boomfeestdag via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

19.4 Boomfeestdag voldoet na herroeping door afnemer binnen 10 werkdagen aan de verplichting tot het terugbetalen van de door afnemer betaalde bedragen, doch niet eerder dan het moment waarop Boomfeestdag de aan afnemer geleverde zaken retour heeft ontvangen.

 

20.  Aansprakelijkheid

20.1 Alle aansprakelijkheid van Boomfeestdag is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en deze tot uitkering overgaat, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Boomfeestdag beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de laatst geleverde zaak en/of dienst.

20.2 Aan de zijde van afnemer komt niet voor vergoeding in aanmerking:

- bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

- immateriële schade;

- schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

20.3 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Boomfeestdag.

20.4 Boomfeestdag is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens afnemer te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat afnemer bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

20.5 Afnemer vrijwaart Boomfeestdag voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Boomfeestdag uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Boomfeestdag daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens afnemer aansprakelijk is.

20.6 Indien afnemer een consument is, is de in artikel 20.5 genoemde vrijwaring slechts van toepassing op schade die door Boomfeestdag of een persoon of zaak waarvoor Boomfeestdag aansprakelijk is, voor maximaal een bedrag gelijk aan de schade waartoe afnemer volgens de wet aansprakelijk voor is.

 

21. Overmacht

21.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Boomfeestdag die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Boomfeestdag kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Boomfeestdag afhankelijk is waaronder het niet beschikbaar zijn van bossen en/of grond van derden; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.

21.2 Boomfeestdag heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Boomfeestdag haar verbintenis had moeten nakomen.

21.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Boomfeestdag opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Boomfeestdag niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

21.4 Indien Boomfeestdag bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1 De rechtsverhouding tussen Boomfeestdag en afnemer is onderworpen aan het Nederlands recht. Toepasselijkheid van het CISG (Weens Koopverdrag) en eventuele algemene voorwaarden van afnemer is uitgesloten .

22.2 Eventuele geschillen ter zake de overeenkomst tussen Boomfeestdag en afnemer dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de bevoegde rechter te Breda.

22.3 Indien afnemer een consument is heeft afnemer het recht om gedurende één maand nadat Boomfeestdag zich schriftelijk op de forumkeuze in artikel 22.2 heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van een geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Dit recht komt na het verstrijken van de termijn van één maand te vervallen.

Geboortebos Kinderbomenbos / Geboortebos Park Zwanenburg/ Geboortebos Waalbos/ Geboortebos Wijboschbroek/ Geboortebos te Rheezerveen/ Geboortebos Zoelen

Bestel je een Geboorteboom in het Geboortebos KinderBomenBos, Geboortebos Park Zwanenburg, Geboortebos te Rheezerveen, Geboortebos Waalbos, Geboortebos Zoelen of Geboortebos Wijboschbroek, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een Geboorteboompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is, na de wettelijke bedenktijd van 2 weken na de koop, geen mogelijkheid tot terugbetaling indien de koper achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer de koper niet aanwezig is bij de plantdag.

 

De plantdag

Deelname aan de plantdag is voor eigen risico:

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. De kopers/planters worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de Geboorteboom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één Geboorteboom en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • Als de koper niet aanwezig kan/wilt zijn bij de plantdag, worden de Geboorteboom en struiken door Stichting Nationale Boomfeestdag geplant.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Geplante Geboortebomen en struiken, worden onderdeel van een bos.
 • Om de natuur te beschermen mogen bij de Geboortebomen uitsluitend bloemen zonder cellofaan worden gelegd. Andere uitingsvormen (zoals foto’s, knuffeldieren, hekjes, etc.) in of bij of onder de bomen zijn niet toegestaan en worden door organisatie die de grond in eigendom heeft, weggehaald. Dit om het boskarakter te behouden en om de dieren die in het bos voorkomen te beschermen.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en kinderen tot en met 12 jaar. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen. Wilt u een boom planten voor een overleden kindje, kijk dan op geboortebos.nl.

 

Na de plantdag

 • De Geboorteboom en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante Geboorteboom en struiken kunnen geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de Geboorteboom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. De Geboorteboom en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • De organisatie die de grond waarop is geplant, bepaalt op basis van haar expertise welk beheer noodzakelijk is.
 • Mocht de Geboorteboom binnen een periode van 3 jaar na de plantdag dood gaan, dan wordt de boom kosteloos vervangen door de stichting Nationale Boomfeestdag. Na 3 jaar na de plantdatum vervalt de herplantplicht. Indien u er prijs op stelt dat er na 3 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de stichting kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop de Geboorteboom en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Door het scannen van een QR code op een bord in het bos, wordt zichtbaar voor welke kinderen in welk jaar een Geboorteboom is geplant. De voornaam is altijd zichtbaar. Achternaam en geboortedatum ook mits de koper van de Geboorteboom dat niet wenst. De koper dient in dat geval dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden. Indien de gehele naam van een kindje niet past op het certificaat/digitale plaquette, behoudt de stichting zich het recht voor om 3e, 4e en verdere voornamen niet te vermelden.
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.

Levensbomenbos

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Levensboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een Italiaanse populier van ongeveer 2 meter hoog, een plantcertificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is, na de wettelijke bedenktijd van 2 weken na de koop, geen mogelijkheid tot terugbetaling indien de koper achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer de koper niet aanwezig is bij de plantdag.

 

De plantdag

Deelname aan de plantdag is voor eigen risico:

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het Levensbomenbos een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. De kopers/planters worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de Levensboom op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de Levens boom een jaar later te planten.
 • Indien er voor het Levensbomebos in een bepaald jaar minder dan 50 Levensbomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één Levensboom beschikbaar gesteld.
 • Als de koper niet aanwezig kan/wil zijn bij de plantdag, wordt de Levensboom door Stichting Nationale Boomfeestdag geplant.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen mogen worden geplant als Levensboom. Deze Levensbomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • De geplante Levensbomen worden onderdeel van een bos.
 • Om de natuur te beschermen mogen bij de Levensbomen uitsluitend bloemen zonder cellofaan worden gelegd. Andere uitingsvormen (zoals foto’s, knuffeldieren, kaarsjes, etc.) in of bij of onder de bomen zijn niet toegestaan en worden door Staatsbosbeheer weggehaald. Dit om het boskarakter te behouden en om de dieren die in het bos voorkomen te beschermen.
 • De Levensboom is uitsluitend bedoeld voor kinderen tot en met 18 jaar.

 

Na de plantdag

 • De Levensboom blijft eigendom van Staatsbosbeheer. Aan de geplante Levensboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
 • Staatsbosbeheer bepaalt op basis van haar expertise welk beheer noodzakelijk is.
 • Staatsbosbeheer draagt gedurende ten minste 30 jaren na het planten zorg voor het beheer van de Levensbomen. Mocht de Levensboom binnen een periode van 30 jaar na de plantdag doodgaan, dan zorgt Stichting Nationale Boomfeestdag er voor dat een nieuwe boom van dezelfde grootte als tijdens de plantdag kosteloos wordt herplant. 30 jaar na de plantdatum vervalt de herplantplicht. Indien u er prijs op stelt dat er na 30 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de stichting kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Door het scannen van een QR code op een bord in het bos, wordt zichtbaar voor welke kinderen in welk jaar een Levensboom is geplant. De voornaam is altijd zichtbaar. Achternaam en geboorte- en sterfdatum ook mits de koper van de Levensboom dat niet wenst. De koper dient in dat geval dit bij de bestelling van de Levensboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het kindje niet heeft geleefd, wordt in overleg bepaald of er een datum op het certificaat/digitale plaquette wordt vermeld. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden. Indien de gehele naam van een kindje niet past op het certificaat/digitale plaquette, behoudt de stichting zich het recht voor om 3e, 4e en verdere voornamen niet te vermelden.
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Levensboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.

Geboortebomen Pauwels

Bestel je een Geboorteboom Pauwels, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 • Een Geboorteboom kan alleen geplant worden voor kinderen die ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand en niet ouder zijn dan 5 jaar. Het in niet mogelijk om een Geboorteboom te planten voor kinderen woonachtig buiten de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand.
 • Graag plaatsen wij de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind op de digitale kaart van de Geboortebomen. U moet hier toestemming voor geven. Wilt u niet dat de achternaam en/of geboortedatum in de digitale kaart komt te staan dan kunt u dit ook aangeven.
 • Met het bestellen van een Geboorteboom gaat u ermee akkoord dat, indien u aanwezig bent bij de plantdag, er foto’s worden genomen en dat de gemeente Tilburg en Stichting Nationale Boomfeestdag deze op de websites van de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand en geboortebos.nl op de gemeentepagina in de krant, facebook, flyer en plaatselijke kranten worden geplaatst.
 • De gemeente bepaalt de plekken waar de bomen komen te staan. Vooraf aan de plantdag worden de plantgaten door de gemeente uitgegraven. De gemeente wijst de plekken aan.
 • Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom een hekje of een versiering te plaatsen. De Geboorteboom mag niet dienen als een herdenkingsboom.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is. Mochten de deelnemers niet aanwezig zijn, dan wordt de Geboorteboom geplant door de gemeente Tilburg.
 • Naast het kind waarvoor de Geboorteboom wordt geplant mogen er op de plantdag maximaal 4 personen aanwezig zijn.
 • De Geboortebomen zijn jaarrond vrij toegankelijk voor iedereen.
 • De Geboorteboom blijft eigendom van de gemeente Tilburg. Er wordt geen eigendomsrecht ontleend.
 • De gemeente Tilburg bepaalt het soort boom dat wordt geplant..
 • De gemeente onderhoudt de Geboortebomen. Mocht de Geboorteboom binnen een periode van 3 jaar dood gaan, dan wordt de boom kosteloos vervangen door de gemeente. Indien u er prijs op stelt dat er na 3 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de gemeente kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening.
 • De gemeente Tilburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen.
 • De gemeente behoud zich het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: