Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'Boomfeestdag': Stichting Nationale Boomfeestdag, een stichting met statutaire zetel in Tilburg en kantoor houdende aan de Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer: S 183223.

'Ontvangstbevestiging': de Ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

'Product': het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Boomfeestdag en u door of via Boomfeestdag Webwinkel binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

'Voorwaarden': deze Algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Boomfeestdag gesloten worden en waarbij Boomfeestdag partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Boomfeestdag middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Boomfeestdag worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boomfeestdag, worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Boomfeestdag ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Boomfeestdag heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van zijn website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Boomfeestdag zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Boomfeestdag de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Boomfeestdag te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Boomfeestdag en u komt tot stand op het moment dat u: (a) een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van Boomfeestdag middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de webwinkel van Boomfeestdag; 

(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling; 

(c) hierop op uw e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen (de 'Ontvangstbevestiging'). 
 

Indien van Boomfeestdag in redelijkheid niet gevergd [gevraagd?] kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 

(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; 

(b) de prijs van het (de) product(en); 

(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer; 

(d) het bestelnummer van de overeenkomst. 


 

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Boomfeestdag gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Boomfeestdag webwinkel.

3.5 De administratie van Boomfeestdag geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Boomfeestdag verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Boomfeestdag verrichte leveringen. Boomfeestdag erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De transportkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling en alvorens u de overeenkomst aangaat aan u voorgelegd: 

€ 2,- per artikel bij verzending binnen Nederland; 

€ 6,- per artikel bij verzending buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie; 

€ 12,- per artikel bij verzending buiten de Europese Unie. 

 

4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Boomfeestdag. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Boomfeestdag kunnen worden uitgesloten.

5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen vijf werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door Boomfeestdag opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Boomfeestdag overschreden wordt, zal Boomfeestdag u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Boomfeestdag te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Boomfeestdag te melden.

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Boomfeestdag binnen 10 werkdagen nadat Boomfeestdag de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 Indien u aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door Boomfeestdag overschrijden van de leveringstermijn, zal Boomfeestdag deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met Boomfeestdag heeft ontbonden.

6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Boomfeestdag te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Boomfeestdag te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Boomfeestdag. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Boomfeestdag ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Boomfeestdag binnen 10 dagen nadat Boomfeestdag het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Boomfeestdag behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Boomfeestdag of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Boomfeestdag schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Boomfeestdag u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Boomfeestdag heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden: 

(a) u kunt Boomfeestdag schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of 

(b) u kunt de overeenkomst met Boomfeestdag ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Boomfeestdag te melden. 
 

7.2 Indien u Boomfeestdag vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Boomfeestdag terugsturen. Boomfeestdag zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Boomfeestdag, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Boomfeestdag niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Boomfeestdag zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Boomfeestdag te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Boomfeestdag. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. GARANTIES

8.1 Op de door Boomfeestdag geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Boomfeestdag serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Boomfeestdag (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 Boomfeestdag zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. Boomfeestdag zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. PRIVACY

10.1 Boomfeestdag zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (de huidige Registratiekamer).

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Boomfeestdag kunnen nakomen van de overeenkomst die Boomfeestdag met u is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult op het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Boomfeestdag waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Boomfeestdag voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 10.2.

10.5 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Boomfeestdag, afdeling webwinkel, te richten. Boomfeestdag zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij de Boomfeestdag webwinkel aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Boomfeestdag te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Boomfeestdag zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Boomfeestdag hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Boomfeestdag uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. Boomfeestdag zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

11. KLANTENSERVICE VAN Boomfeestdag

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Boomfeestdag, afdeling Webwinkel

Hart van Brabantlaan 16

5038 JL Tilburg

info@boomfeestdag.nl

 

12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Boomfeestdag is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Boomfeestdag naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Boomfeestdag, kunt u Boomfeestdag verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Boomfeestdag van mening is dat de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Tilburg bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Boomfeestdag meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

- Algemene voorwaarden Boomfeestdag webwinkel 2012 -

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Nationale Boomfeestdag, alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie"). Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze site kunt u het onderdeel Algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden raadplegen.

Privacy Policy

Stichting Nationale Boomfeestdag legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) om bezoekers te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan Stichting Nationale Boomfeestdag, Postbus 330, 5000CH Tilburg.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast.

 

Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen bij brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw brief kunt u richten aan Stichting Nationale Boomfeestdag, Postbus 330, 5000CH Tilburg.

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG. STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Cookie Policy

Een methode die op veel internet pagina's wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG via e-mail of anderszins, zal STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG hierbij terzake van alle schade die STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG lijdt en alle kosten die STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te [Amsterdam].

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K., etc.

Stichting Nationale Boomfeestdag, een stichting met statutaire zetel in Tilburg en kantoor houdende aan de Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer: S 183223.

Onder het bestelformulier staat de volgende tekst:

Stichting Nationale Boomfeestdag legt gegevens vast ter uitvoering van deze overeenkomst. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan Stichting Nationale Boomfeestdag, Postbus 330, 5000CH Tilburg of via info@boomfeestdag.nl. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze e-mails.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: