Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'Boomfeestdag': Stichting Nationale Boomfeestdag, een stichting met statutaire zetel in Tilburg en kantoor houdende aan de Hart van Brabantlaan 16. 5038 JL Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder het KVK nummer: 41183223

'Ontvangstbevestiging': de Ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 4.2 van deze Voorwaarden.

'Product': het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Boomfeestdag en u door of via Boomfeestdag Webwinkel binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

'Voorwaarden': deze Algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website van Stichting Nationale Boomfeestdag, alsmede op de op of via de website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/ of diensten. Daarnaast zijn op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten (zie lid 3 voor de type overeenkomsten) die via de website van Boomfeestdag gesloten worden en waarbij Boomfeestdag partij is, deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Boomfeestdag via de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Boomfeestdag worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boomfeestdag, worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Boomfeestdag ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Boomfeestdag heeft het recht deze Voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

3. TYPE OVEREENKOMSTEN

3.1 Bestelling via de Boomfeestdag webshop: zie lid 4 van deze Voorwaarden en verdere voorwaarden die van toepassing zijn voor het plaatsen en afronden van een van een bestelling via de Boomfeestdag webwinkel;

3.2 Aanmelden van een Boomfeestdag-Viering: met het aanmelden van een Boomfeestdag-Viering via het aanmeldformulier wordt, indien u uit naam van een gemeente aanmeldt, uw emailadres gebruikt om u te benaderen en informeren over de activiteiten van de Boomfeestdag. Daarnaast geeft u, ongeachte of u een gemeente, particulier, school of andere partij vertegenwoordigt, toestemming om uw naam als contactpersoon voor de Boomfeestdag-Viering te publiceren op de website van de Boomfeestdag. Evenals het ingevulde adres van de plantlocaties(s). Als laatste geeft u ook toestemming om het door u ingevulde e-mail adres van de deelnemende school/ scholen te gebruiken om ze te benaderen en informeren over de activiteiten van de Boomfeestdag.

3.3 Gebruik maken van het contactformulier: wanneer u gebruik maakt van het contactformulier als bezoeker op de website van Stichting Nationale Boomfeestdag geeft u toestemming om uw contactgegevens tenminste 16 maanden te bewaren.

3.4 Aanmelden van een Toekomst- Koninklijke en/of Monumentale Boom (hierna te noemen ‘boom’) op de QR-Bomenpagina: Met het aanmelden van een boom voor de QR-Bomenpagina gaat u er mee akkoord dat audio, video, geschrift, afbeeldingen en/ of bestanden in het openbaar op de pagina van de desbetreffende boom worden geplaatst. Daarnaast gaat u er ook mee akkoord dat uw naam en datum van plaatsing bij het ingezonden bericht, afbeelding of andere bij vermeld staat. Boomfeestdag is vrij om de door u ingezonden informatie te weigeren en niet op de pagina te plaatsen als het in strijd is met de doelstelling van de Boomfeestdag of anderzijds publieke normen en waarden.

3.5 Aanmelden van een gemeente voor de CO2-Bomenprijs: wanneer u een gemeente aanmeldt voor de CO2-Bomenprijs verklaart u dat u in dienst bent, of schriftelijke toestemming van een medewerker heeft, bij de desbetreffende gemeente heeft. Daarnaast gaat u akkoord met het publiceren van het aantal vastgelegde kilogram CO2 per inwoner voor de aangemelde gemeente.

3.6 Met het bestellen van een Geboorteboom en/ of het adopteren van een KinderGedenkplek  in een van de daarvoor ingerichte bossen gaat u ermee akkoord dat de naam van uw kind(je) en geboorte- en/of sterfdatum op een digitale kaart en/of plaquette komt te staan. Die te bezoeken is via de website van de Boomfeestdag of in te zien is bij de plantlocatie van de Geboortebomen en/ of Levensbomen.

3.7 Met het bestellen van een Geboorteboom en/ of het adopteren van een KinderGedenkplek in een van de daarvoor ingerichte bossen gaat u ermee akkoord dat, indien u aanwezig bent bij de plantdag, er foto’s worden genomen en dat de Boomfeestdag deze op de www.boomfeestdag.nl plaatst.

3.8 Met het bestellen van een Geboorteboom en/ of het adopteren van een KinderGedenkplek in een van de daarvoor ingerichte bossen gaat u akkoord met de specifieke algemene voorwaarden voor dat desbetreffende bos. Deze zijn via de productpagina’s de bomen in te zien. Zie hier voor het Nationaal KinderBomenBos en zie hier voor Geboortebos Medemblik

4. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN BOOMFEESTDAG WEBWINKEL

4.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Boomfeestdag zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Boomfeestdag de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Boomfeestdag te melden.

4.2 De overeenkomst tussen Boomfeestdag en u komt tot stand op het moment dat u: (a) een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van Boomfeestdag middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de webwinkel van Boomfeestdag; 

(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;

(c) hierop op uw e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen (de 'Ontvangstbevestiging').

Indien van Boomfeestdag in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw banksaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

4.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 

(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;

(b) de prijs van het (de) product(en);

(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;

(d) het factuurnummer/ bestelnummer van de overeenkomst.

4.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Boomfeestdag gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Boomfeestdag webwinkel.

4.5 De administratie van Boomfeestdag geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Boomfeestdag verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Boomfeestdag verrichte leveringen. Boomfeestdag erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

5. TRANSPORT EN -KOSTEN

5.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De transportkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling en alvorens u de overeenkomst aangaat aan u voorgelegd: 

€ 8,- per verzending bij verzending binnen Nederland.

5.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Boomfeestdag. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Boomfeestdag kunnen worden uitgesloten.

6. LEVERTIJD

6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en Boomfeestdag. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen vijf werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door Boomfeestdag opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Boomfeestdag overschreden wordt, zal Boomfeestdag u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Boomfeestdag te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Boomfeestdag te melden.

6.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 6.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Boomfeestdag binnen 10 werkdagen nadat Boomfeestdag de in artikel 6.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Indien u aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door Boomfeestdag overschrijden van de leveringstermijn, zal Boomfeestdag deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met Boomfeestdag heeft ontbonden.

7. AFKOELINGSPERIODE

7.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Boomfeestdag te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief) aan Boomfeestdag te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Boomfeestdag. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

7.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Boomfeestdag ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Boomfeestdag binnen 10 dagen nadat Boomfeestdag het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

7.4 Boomfeestdag behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Boomfeestdag of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Boomfeestdag schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Boomfeestdag u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Boomfeestdag heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

8. NIET GOED, GELD TERUG

8.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden: 

(a) u kunt Boomfeestdag schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of 

(b) u kunt de overeenkomst met Boomfeestdag ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Boomfeestdag te melden.

8.2 Indien u Boomfeestdag vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Boomfeestdag terugsturen. Boomfeestdag zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Boomfeestdag, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Boomfeestdag niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Boomfeestdag zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

8.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 8.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Boomfeestdag te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Boomfeestdag. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 7.5 is op dit artikellid van toepassing.

9. GARANTIES

9.1 Op de door Boomfeestdag geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

10. KLACHTEN

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Boomfeestdag serieus in behandeling worden genomen.

10.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Boomfeestdag (gegevens staan vermeld in artikel 17 van deze Voorwaarden).

10.3 Boomfeestdag zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. Boomfeestdag zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

11. PRIVACY

11.1 Boomfeestdag verwerkt de door u aan Boomfeestdag verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Boomfeestdag zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

11.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Boomfeestdag kunnen nakomen van de overeenkomst die Boomfeestdag met u is aangegaan. Medewerkers en derden voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot je persoonsgegevens. Alle medewerkers (inclusief externen) en derden hebben een geheimhoudingsplicht.

11.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult op het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld

11.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Boomfeestdag waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan medewerkers van de Boomfeestdag en derden, voor wie het noodzakelijk is om deze gegevens in te zienhet verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 11.2.

11.5 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Boomfeestdag, afdeling webwinkel, te richten. Boomfeestdag zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij de Boomfeestdag webwinkel aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Boomfeestdag te melden. Hierbij geeft u aan dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Boomfeestdag zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Boomfeestdag hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Boomfeestdag uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. Boomfeestdag zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

12. INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Boomfeestdag is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Boomfeestdag. Boomfeestdag is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

13. LINKS MET ANDERE WEBSITES

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Boomfeestdag is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Privacy Statement en Cookies beleid zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

14. EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Boomfeestdag.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Boomfeestdag in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Boomfeestdag en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boomfeestdag.

15. ONGEVRAAGD INGESTUURDE IDEEEN

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Boomfeestdag via e-mail of anderszins, zal Boomfeestdag gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Boomfeestdag zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart Boomfeestdag hierbij terzake van alle schade die Boomfeestdag lijdt en alle kosten die Boomfeestdag maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

16. NIETIGHEID

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

17. KLANTENSERVICE VAN DE BOOMFEESTDAG

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Boomfeestdag, afdeling Webwinkel

Hart van Brabantlaan 16

5038 JL Tilburg

info@boomfeestdag.nl
 

18. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

18.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Boomfeestdag is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Boomfeestdag naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Boomfeestdag, kunt u Boomfeestdag verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Boomfeestdag van mening is dat de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

18.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 18.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Tilburg bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via brief of e-mail) aan Boomfeestdag meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: